Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI PROJEKTU ONLINE CHALLENGE

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) 

Správce osobních údajů

Iniciátor projektu Online Challenge spolek Prostor pro rozvoj, z. s. sídlem Bordovice 144, 74401, IČ: 08968675, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod zn. 19110 L  (dále také jen „spolek“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování níže popsaných osobních údajů a o zásadách ochrany soukromí. 

Cílem spolku je poskytnutí dalšího vzdělávání, školení, trénování, podpory a rozvoje dětí, mládeže a dospělých s cílem zvyšování všestranné kvality a vědomí osobnosti člověka v České republice i zahraničí v oblasti mezikulturního poznání.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: prostorprorozvoj@gmail.com.

Zásady zpracování
Spolek prohlašuje, že při zpracování osobních údajů zachovává následující zásady:

zákonnost, korektnost, transparentnost zpracování

– omezení účelu – osobní údaje jsou shromažďovány pro určité a legitimní účely a nejsou zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,

minimalizace údajů – osobní údaje jsou přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,

přesnost – osobní údaje jsou přesné,

omezení uložení – osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,

integrita a důvěrnost – osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Rozsah zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil na základě uděleného souhlasu. 

Zdroje osobních údajů

přímo od subjektů údajů (e-mailem, telefonem, prostřednictvím webových stránek a jinou elektronickou komunikací

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, datum narození) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů

– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů 

 

Kategorie subjektů údajů

klienti projektu Online Challenge

– členové spolků, kteří se podílí na projektu Online Challenge

– zaměstnanci spolku

– dodavatelé služeb

– jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci

 

Kategorie příjemců osobních údajů 

zpracovatelé 

– státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy 

 

Účel zpracování osobních údajů 

účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 

– plnění smlouvy 

– ochrana práv spolku, příjemce nebo jiných dotčených osob v rámci projektu Online Challenge

– plnění zákonných povinností ze strany spolku v rámci projektu Online Challenge

 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí spolek, který je iniciátorem projektu Online Challenge.

 

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou bude trvat naše spolupráce, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo jiné relevantní zákony.

 

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. 

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.5.2020.

 

Přesunout se na začátek